پردیس رسالت زاهدان (خواهران)

آمادگی پردیس رسالت زاهدان در محل کارگاه های کامپیوتر جهت برگزاری آزمون اصلح مهارت آموزان از ساعت 8 صبح روز جمعه 21 آذرماه 99

آمادگی پردیس رسالت زاهدان در محل کارگاه های کامپیوتر جهت برگزاری آزمون اصلح مهارت آموزان از ساعت 8 صبح روز جمعه 21 آذرماه 99

آمادگی پردیس رسالت زاهدان در محل کارگاه های کامپیوتر جهت برگزاری آزمون اصلح مهارت آموزان از ساعت 8 صبح روز جمعه 21 آذرماه 99


نظرات کاربران